center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
633 2017-06-26 웹접수 증평읍 용강리 012-00518 소등 010-67**-**** 보수완료
632 2017-06-26 ARS접수 도안면 노암리 022-00058 소등 011-49*-**** 보수완료
631 2017-06-09 ARS접수 증평읍 신동리 012-00149 깜박임 010-44**-**** 보수완료
630 2017-06-09 ARS접수 증평읍 증천리 012-01256 소등 010-88**-**** 보수완료
629 2017-06-08 ARS접수 증평읍 증천리 012-00443 소등 010-88**-**** 보수완료
628 2017-06-02 ARS접수 도안면 도당리 022-01290 소등 010-83**-**** 보수완료
627 2017-05-27 ARS접수 증평읍 신동리 012-01413 깜박임 010-91**-**** 보수완료
626 2017-05-27 ARS접수 증평읍 미암리 012-00566 소등 010-62**-**** 보수완료
625 2017-05-24 ARS접수 증평읍 증천리 012-01308 깜박임 010-92**-**** 보수완료
624 2017-05-24 ARS접수 증평읍 덕상리 012-00914 소등 010-77**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10