center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
680 2017-09-11 ARS접수 증평읍 증천리 012-00813 깜박임 010-34**-**** 보수완료
679 2017-09-11 ARS접수 증평읍 남차리 012-01115 소등 010-54**-**** 보수완료
678 2017-09-06 ARS접수 증평읍 대동리 012-00034 깜박임 010-87**-**** 보수완료
677 2017-09-04 ARS접수 증평읍 용강리 012-00511 깜박임 010-52**-**** 보수완료
676 2017-08-30 ARS접수 증평읍 사곡리 012-00604 소등 010-71**-**** 보수완료
675 2017-08-29 ARS접수 증평읍 사곡리 012-00605 깜박임 010-82**-**** 보수완료
674 2017-08-29 ARS접수 증평읍 연탄리 012-01212 소등 010-54**-**** 보수완료
673 2017-08-28 ARS접수 도안면 송정리 022-00163 소등 010-24**-**** 보수완료
672 2017-08-28 ARS접수 도안면 송정리 022-00164 소등 010-24**-**** 보수완료
671 2017-08-27 ARS접수 도안면 도당리 022-00232 소등 010-83**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10