center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
23 2013-03-14 ARS접수 증평읍 내성리 012-00428 소등 010-54**-**** 보수완료
22 2013-03-12 ARS접수 증평읍 남하리 012-00330 소등 011-94**-**** 보수완료
21 2013-03-11 웹접수 도안면 송정리 022-00390 점명시간조정 010-65**-**** 보수완료
20 2013-03-11 ARS접수 증평읍 남하리 012-00331 깜박임 011-46*-**** 보수완료
19 2013-03-08 ARS접수 증평읍 남하리 012-00332 소등 010-71**-**** 보수완료
18 2013-03-05 웹접수 증평읍 증천리 011-00141 소멸 010-54**-**** 보수완료
17 2013-03-05 웹접수 증평읍 증평리 012-00063 소멸 010-72**-**** 보수완료
16 2013-03-05 ARS접수 증평읍 남하리 012-00329 소등 011-94**-**** 보수완료
15 2013-02-23 ARS접수 증평읍 내성리 012-00433 소등 010-44**-**** 보수완료
14 2013-02-04 ARS접수 증평읍 내성리 012-00432 소등 043-83*-**** 보수완료
  61  /  62  /  63  /  64  /  65  /  66  /  67  /  68  /  69  /  70