center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
638 2017-07-03 ARS접수 증평읍 증천리 012-00443 소등 010-88**-**** 보수완료
637 2017-06-30 ARS접수 증평읍 남하리 012-00399 기타 043-83*-**** 보수완료
636 2017-06-29 ARS접수 증평읍 덕상리 012-00899 기타 010-44**-**** 보수완료
635 2017-06-29 ARS접수 도안면 광덕리 022-00289 소등 010-94**-**** 보수완료
634 2017-06-28 ARS접수 증평읍 증천리 012-00443 소등 010-88**-**** 보수완료
633 2017-06-26 웹접수 증평읍 용강리 012-00518 소등 010-67**-**** 보수완료
632 2017-06-26 ARS접수 도안면 노암리 022-00058 소등 011-49*-**** 보수완료
631 2017-06-09 ARS접수 증평읍 신동리 012-00149 깜박임 010-44**-**** 보수완료
630 2017-06-09 ARS접수 증평읍 증천리 012-01256 소등 010-88**-**** 보수완료
629 2017-06-08 ARS접수 증평읍 증천리 012-00443 소등 010-88**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10