center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
690 2017-10-07 ARS접수 증평읍 남차리 012-01144 소등 010-34**-**** 보수완료
689 2017-09-30 ARS접수 증평읍 초중리 012-00672 소등 010-56**-**** 보수완료
688 2017-09-28 ARS접수 증평읍 율리 012-01102 깜박임 010-94**-**** 보수완료
687 2017-09-27 ARS접수 증평읍 내성리 012-01296 소등 010-97**-**** 보수완료
686 2017-09-27 ARS접수 증평읍 초중리 012-00672 소등 010-56**-**** 보수완료
685 2017-09-25 ARS접수 증평읍 연탄리 012-01214 소등 010-54**-**** 보수완료
684 2017-09-24 ARS접수 증평읍 증평리 012-00084 소등 010-40**-**** 보수완료
683 2017-09-21 ARS접수 도안면 송정리 022-00154 소등 010-24**-**** 보수완료
682 2017-09-14 ARS접수 증평읍 초중리 012-00408 소등 010-50**-**** 보수완료
681 2017-09-12 ARS접수 증평읍 용강리 012-00504 기타 010-67**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10