center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
720 2018-01-08 ARS접수 증평읍 남차리 012-00868 소등 010-34**-**** 중복민원 이미
719 2018-01-08 ARS접수 증평읍 남차리 012-00868 소등 010-51**-**** 보수완료
718 2018-01-05 ARS접수 증평읍 덕상리 012-00918 소등 010-77**-**** 보수완료
717 2018-01-04 ARS접수 증평읍 연탄리 012-00238 소등 010-44**-**** 보수완료
716 2017-12-20 ARS접수 증평읍 미암리 012-00971 소등 010-90**-**** 중복민원 이미
715 2017-12-20 ARS접수 증평읍 미암리 012-00971 소등 010-90**-**** 보수완료
714 2017-12-18 ARS접수 도안면 광덕리 021-00002 소등 010-94**-**** 보수완료
713 2017-12-02 ARS접수 증평읍 송산리 011-00886 소등 010-88**-**** 보수완료
712 2017-12-02 ARS접수 증평읍 송산리 011-00885 소등 010-88**-**** 보수완료
711 2017-11-24 ARS접수 도안면 석곡리 022-00306 소등 010-82**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10