center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
598 2017-02-27 ARS접수 증평읍 증천리 012-00235 깜박임 010-85**-**** 보수완료
597 2017-02-24 ARS접수 증평읍 증천리 012-00092 깜박임 010-40**-**** 보수완료
596 2017-02-24 ARS접수 증평읍 장동리 011-00137 소등 010-40**-**** 보수완료
595 2017-02-24 ARS접수 증평읍 장동리 011-00138 소등 010-40**-**** 보수완료
594 2017-02-24 ARS접수 증평읍 장동리 011-00156 소등 010-40**-**** 보수완료
593 2017-02-24 ARS접수 증평읍 증천리 011-00155 소등 010-40**-**** 보수완료
592 2017-02-24 ARS접수 증평읍 증천리 011-00141 소등 010-40**-**** 보수완료
591 2017-02-24 ARS접수 증평읍 증천리 011-00144 소등 010-40**-**** 보수완료
590 2017-02-24 ARS접수 증평읍 증천리 011-00148 소등 010-40**-**** 보수완료
589 2017-02-24 ARS접수 증평읍 증천리 011-00152 소등 010-40**-**** 보수완료
  11  /  12  /  13  /  14  /  15  /  16  /  17  /  18  /  19  /  20