center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
608 2017-04-03 ARS접수 증평읍 증천리 012-00242 기타 010-31**-**** 보수완료
607 2017-03-20 ARS접수 증평읍 증천리 012-00442 소등 010-88**-**** 중복민원 이미
606 2017-03-19 ARS접수 증평읍 증천리 012-00442 소등 010-54**-**** 보수완료
605 2017-03-17 ARS접수 증평읍 송산리 012-00758 소등 010-25**-**** 보수완료
604 2017-03-16 ARS접수 증평읍 증천리 012-00241 소등 010-22**-**** 보수완료
603 2017-03-16 ARS접수 증평읍 송산리 012-00833 소등 010-99**-**** 보수완료
602 2017-03-16 ARS접수 증평읍 송산리 012-00823 소등 010-99**-**** 보수완료
601 2017-03-07 ARS접수 증평읍 초중리 011-00080 소등 010-87**-**** 보수완료
600 2017-03-04 ARS접수 증평읍 용강리 012-00502 소등 010-54**-**** 보수완료
599 2017-03-04 ARS접수 도안면 도당리 022-00236 소등 010-54**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10