center

현재위치

컨텐츠

   
보안등/가로등 고장신고 접수현황
번호 접수일자 접수방법 위치 신고자 연락처 처리상황
읍/면 (신)관리번호 고장형태
698 2017-10-19 ARS접수 도안면 화성리 022-00080 소등 010-88**-**** 보수진행중
697 2017-10-18 ARS접수 증평읍 증천리 012-00089 깜박임 010-90**-**** 보수진행중
696 2017-10-18 ARS접수 증평읍 용강리 012-00640 깜박임 010-54**-**** 보수진행중
695 2017-10-17 ARS접수 증평읍 송산리 012-00833 기타 010-76**-**** 보수완료
694 2017-10-14 ARS접수 증평읍 용강리 012-00498 소등 010-36**-**** 보수완료
693 2017-10-11 ARS접수 증평읍 남차리 012-01144 깜박임 010-34**-**** 중복민원 이미
692 2017-10-10 ARS접수 증평읍 초중리 012-00383 소등 010-54**-**** 보수완료
691 2017-10-10 ARS접수 도안면 노암리 022-00060 소등 043-83*-**** 보수완료
690 2017-10-07 ARS접수 증평읍 남차리 012-01144 소등 010-34**-**** 보수완료
689 2017-09-30 ARS접수 증평읍 초중리 012-00672 소등 010-56**-**** 보수완료
    1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6  /  7  /  8  /  9  /  10